Teksty dwujęzyczne

Poezja młoda i młodsza – spotkanie poetyckie w MDK nr 1

Moja droga twórcza. Sposób na depresję, bezradność, cienie egzystencji…Moje veto przeciwko jej mglistym stronom. Bunt ciągle młodzieńczy i w tym kontekście wieczna młodość ludzi pióra, moja wieczna młodość.

Agnieszka Mąkinia – Moja droga twórcza

O czym myślisz

O ostatnim tchnieniu telewizora

Który trafi do graciarni

Spadochroniarzu zrzucającym

Resztki nieba na ziemię

Bezkarności umierających

To wszystko i tak zniknie

Zakluczone twoją niepamięcią

Kinga Kasprzyk

Zarówno czytelnicy jak i interpretatorzy poezji chcieliby wniknąć w intencje twórcy, w jego postrzeganie wiersza i sposób rozumowania. Początkujący twórcy natomiast są zainteresowani tym jak rodziła się, jak przebiega droga twórcza osób piszących od lat, w jaki sposób rodzą się i dojrzewają ciekawe utwory.

Odpowiedzi na te pytania przyniosło choćby częściowo spotkanie w MDK nr 1 zorganizowane przez panią Dorotę Sobierańską i młodzież uczęszczającą na prowadzone przez nią zajęcia do „Teatru Bezcennego” oraz młodzież z Klubu Dziennikarskiego” TeXT ” pod opieką Pani Marleny Kompowskiej w dniu 12.02.2015 roku.

Na kameralną imprezę zaproszono młodą poetkę odnoszącą już sukcesy w turniejach literackich, a wyrosłą spod skrzydeł MDK nr 1 – Kingę Kasprzyk oraz poznańską poetkę, autorkę utworów prozatorskich i twórczynię tekstów satyrycznych oraz autorkę czterech książek poetyckich – Agnieszkę Mąkinię.

Twórcze konfrontacje przebiegały w trzech odsłonach. Na pierwszą złożyły się interpretacje wybranych wierszy gości przez młodzież z grupy Organizatorki i przez nią samą. Dodać należy, że były to niebanalne prezentacje świadczące o talencie interpretatorów oraz poszerzające przestrzeń znaczeniową utworów. W części drugiej zaproszone poetki prezentowały swój dorobek opowiadając o meandrach twórczych ścieżek, a publiczność uważnie słuchała krótkich wypowiedzi, by w części trzeciej zadawać mądre, dociekliwe pytania prowadzące do interesującej dyskusji o literaturze, pięknie i egzystencji.

Zetknięcie się z nietuzinkowymi interpretacjami wierszy, kreatywna wymiana doświadczeń, nawiązanie nowych znajomości, oddychanie duchem poetyckim to niewątpliwie walory podjętego przedsięwzięcia.

Dodatkową jego atrakcją był fakt, że odbywało się ono w Tłusty Czwartek, zatem nie mogło zabraknąć rozkoszy podniebienia w postaci delikatesowych wypieków i wyśmienitych owoców.

Ale ponieważ to czwartek ma być tłusty, a nie ludzie, konsumowano ze smakiem, ale też z umiarem.

Pod koniec zebranych zaszczyciła obecnością Dyrekcja placówki i rozmowa jeszcze nabrała barw. Potem uczestnicy dyskutowali chwilę w grupach i spotkanie zakończono.

Wszakże pozostawiło ono po sobie pewien niedosyt. Wszyscy byli na tyle usatysfakcjonowani imprezą, że już w kuluarach mówiono o powtórce. Za rok… A tymczasem dziękujemy Organizatorom i już stajemy w oczekiwaniu…

Agnieszka Mąkinia

 

Young and younger poetry

My creative way. My method for expressing hopelessness and the shades of existence. My veto against its foggy sides. Still youthful and in this context eternal youth of people working with a pen. My eternal youth.

Agnieszka Makinia My creative way

 

What are you thinking of?

About last gasp of the TV set

That will land in the lumber room

A parachutist throwing

The leavings of heaven to earth

Impunity of dying people

All this will disappear anyway

Locked by your oblivion

Kinga Kasprzyk

 

Both the readers and the interpreters of poetry would like to know the intention of the author, his vision of the poem and his way of thinking. Poets beginners are interested in this how the creative way of known poets was born and how it is still running, they want also to know how interesting poems are born and how they are growing up.

Answers to these questions could be partly found during the meeting in the Youth House of Culture nr 1 organized by Dorota Sobierańska and young people attended to her theatre classes in cooperation with teenagers from Journalism Club called TEXT leading by Marlena Kompowska on Thursday 12.02.2015.

To the small – audience event two poetesses were invited: a young poetess who has already succeeded in some poetry competitions and a participant of the YHC nr 1 classes – Kinga Kasprzyk and a poetess from Poznań, the author of prosaic works and satiric pieces; the author of four poetry books as well – Agnieszka Mąkinia.

We had three parts of these creative confrontations. The first one consisted of interpretations of chosen poems written by the guests and told by members of Dorota Sobierańska`s group and by herself as well. We have to add that they were not banal presentations and they proved talent of their interpreters. Moreover they enlarged the meaning of the poems. In the second part both poetesses presented their literary output telling about windings of creative paths and the audience listened very carefully to these brief speeches to ask inquisitive questions leading to interesting discussion about literature, beauty and existence in the third part.

Having contact with not trite interpretations of poems, creative exchange of experiences, making new friends, breathing with poetic spirit these are advantages of the affair.

An optional attraction was the fact that the meeting took part on Thursday before Shrove Tuesday so there was impossible not to have delicious sweets. There were tasty cakes and fruit. But because this particular Thursday should be “fat and sweet”, not human beings, people were eating willingly but not too much.

At the end the management of the YHC appeared and the conversation became even more lively. Then the participants were discussing in groups for a while and the meeting finished.

But for us it`s not enough. We were so satisfied with this kind of “party” that everyone was telling about repeating it next year… And now we want to say “thank you” to all the Organizers and we`ve just started waiting…

Agnieszka Mąkinia

 


LEDNICKIE WSPOMINKI W MDK NR 1

Poezja – piękna dama wiodąca twórców po bezdrożach wyobraźni, domagająca się niebanalnych słownych kreacji, skupiająca wokół siebie ludzi podczas ciekawych spotkań.

Jedno z nich miało miejsce 24.10.2014 w MDK Nr 1. Jego celem była promocja antologii pokonkursowej związanej z XVII i XVIII edycją Lednickiej Wiosny Poetyckiej. Nie mogło nas zabraknąć na tej imprezie, ponieważ uczennice naszej szkoły zajęły wysokie lokaty w lednickim turnieju poetyckim „O Koronę Wierzbową” podczas XVIII jubileuszowej edycji. ( Maria Szulc z VI a – III nagrodę, a Kamila Kurek też z VI a – wyróżnienie )

I tak w piątek laureatki wraz z koleżanką z klasy podejmującą także próby poetyckie – Jessicą Kaftańską i jej mamą, panią Agnieszką Kaftańską oraz panią Agnieszką Mąkinią – opiekunem koła poetyckiego, udały się do MDK Nr 1 na iście poetycką ucztę.

Rozpoczęła się ona powitaniem zebranych przez organizatorkę Lednickich Wiosen, poetkę i dziennikarkę Stanisławę Łowińską, a potem miały miejsce prezentacje utworów nagrodzonych w lednickich turniejach.

Następnie Mikołaj Wieczorek uraczył zebranych krótkim muzycznym przerywnikiem. Muzyka była tak poruszająca, że chciałoby się więcej. Jednak trzeba było poprzestać na mniej, gdyż za kilka dźwięków czekał kolejny punkt programu czyli słowo od jurorów lednickich turniejów.

Swoimi refleksjami krótko podzielili się: przewodniczący jury turnieju „O Koronę Wierzbową” i prezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich – Sergiusz Sterna-Wachowiak, członek jury – poeta Andrzej Sikorski, sekretarz jury – Alina Szulczyk oraz przewodnicząca jury Turnieju Jednego Wiersza poetka Agnieszka Mąkinia, która wspomniała o publikacji artykułu o XVIII Lednickiej Wiośnie Poetyckiej w „Akancie” – bydgoskim miesięczniku literackim o zasięgu ogólnopolskim.

Ostatnim rarytasem programu była uczta dla ciała czyli wyśmienity poczęstunek. Na stole królowały pączki i owoce.

Słowa pełne ducha, nietuzinkowa poezja, smaczne jedzenie, a przede wszystkim życzliwa atmosfera sprawiły, że spotkanie było naprawdę udane. Dziękujemy organizatorom i liczymy na powtórkę za rok.

 

Agnieszka Mąkinia


 

SOME MEMORIES FROM LEDNICA IN MDK NR 1

Poetry – a beautiful lady leading all the creators to the wilderness of imagination, seeking the unconventional creative words, gathering people during interesting poetic meetings.

One of them took place in the 24.10. this year in the Youth House of Culture Nr 1. Its aim was to promote the after competition anthology “To dream” connected with XVII and XVIII editions of Lednicke Poetic Spring . It was impossible for us to be absent at this meeting because our schoolgirls gained prizes in the competition last school year. ( Maria Szulc took 3rd prize and Kamila Kurek had a distinction ).

And on Friday our laureates with their friend Jessica Kaftańska who writes poems as well, her mother Agnieszka Kaftańska and with the teacher Agnieszka Mąkinia went to the Youth House of Culture Nr 1 to take part in a poetic feast.

It started with greetings all the participants by the organizer of the meeting and all editions of Lednicke Poetic Spring – a poetess and a journalist Stanisława Łowińska. After that the presentations of awarded poems began.

Next there was a short musical break consisting of some pieces of music played by Mikołaj Wieczorek. The music was so moving that everyone wanted more. However they ad to stop at that because other activity was waiting… It was a word from the juries of both poetry competitions .

Their reflections briefly expressed: the president of the jury of the main competition a writer Sergiusz Sterna-Wachowiak, a member of the jury, a poet Andrzej Sikorski, the organizer Stanisława Łowińska, a secretary of the jury – Alina Szulczyk and the president of other competition – the One Poem Tournament – a poetess Agnieszka Mąkinia who mentioned the article about Lednicke Poetic Spring that appeared in the literary monthly “Acanthus” – an all-Polish magazine.

The last rarity of the programme was a tasty teat. There were doughnuts and fruit on the table.

All the words full of spirit, not banal poetry, tasty teat and first of all a friendly atmosphere made a meeting really successful. We would like to thank to all the organizers and we hope to meet next year.

Agnieszka Mąkinia