Regulaminy

REGULAMIN BIBLIOTEKI

Szkoły Podstawowej nr 54 im. Jana Kasprowicza

 • Biblioteka służy wszystkim uczniom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.
 • Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki.
 • Zabrania się na teren biblioteki wnosić jedzenia i picia.
 • Czytelnicy zachowujący się głośno i łamiący zasady regulaminu mogą być wyproszeni z biblioteki.
 • Ze zgromadzonych w bibliotece książek i czasopism korzystać można:

wypożyczając je do domu (lektury szkolne, literatura piękna, książki popularnonaukowe),

czytając lub przeglądając na miejscu (księgozbiór podręczny, czasopisma, CD-Romy, płyty DVD).

 • Korzystanie z księgozbioru podręcznego jest możliwe za zgodą nauczyciela bibliotekarza.
 • Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki, w tym 2 lektury, na okres 4 tygodni. Przeczytane książki należy natychmiast zwrócić do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 • Czytelnik, który ma nieoddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.
 • Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu pozycji.
 • Zbiory biblioteki są wspólną własnością. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.
 • Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę biblioteczną, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza, o wartości odpowiadającej aktualnej antykwarycznej cenie książki zagubionej (zniszczonej). Do momentu, gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.
 • Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do przedstawienia w sekretariacie szkoły zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

 REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORM@CJI MULTIMEDI@LNEJ

Szkoły Podstawowej nr 54 im. Jana Kasprowicza

§ 1

Z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM), mogą korzystać uczniowie i pracownicy szkoły.

1. Dostęp do ICIM możliwy jest w czasie godzin otwarcia biblioteki szkolnej, w której Centrum się znajduje.

2. ICIM administruje Opiekun, który nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie Centrum:

 • zapewnia właściwą organizację stanowisk komputerowych,
 • odnotowuje każdego użytkownika na liście użytkowników,
 • przydziela użytkownikowi stanowisko komputerowe,
 • zapewnia pierwszeństwo w dostępie do komputera użytkownikom przygotowującym materiały do zajęć,
 • umożliwia zachowanie wytworów intelektualnych poszczególnych użytkowników,
 • dokonuje wszelkich instalacji oprogramowania, urządzeń peryferyjnych po uprzedniej weryfikacji,
 • zarządza zasobami sprzętowymi i programowymi pracowni,

§ 2

W Internetowym Centrum Informacji Multimedialnej należy:

 • podporządkować się poleceniom Opiekuna.
 • zachowywać się spokojnie i rozważnie,
 • dbać o ład i porządek,
 • użytkować sprzęt zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, jego przeznaczeniem i warunkami pracy,
 • korzystać z zasobów internetowych w obszarze dozwolonym przez Opiekuna.

§ 3

Użytkownikowi nie wolno:

 • samowolnie włączać i wyłączać zestawu komputerowego, jak i dołączać lub odłączać urządzenia peryferyjne,
 • dokonywać jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu,
 • samowolnie manipulować sprzętem (przełączać i odłączać klawiatur, monitorów, myszy, rozkręcać jednostek centralnych itp.)
 • modyfikować ustawień systemowych, w szczególności dotyczących nieautoryzowanego dostępu do zasobów sieciowych,
 • przenosić lub usuwać jakiekolwiek pliki i foldery bez zgody Opiekuna,
 • instalować oprogramowanie bez zgody Opiekuna,
 • używać własnych nośników danych bez pozwolenia,
 • korzystać z zasobów internetowych w zakresie innym niż dozwolony (prowadzić prywatnej korespondencji (e-mail), używać komunikatorów internetowych, np. Gadu Gadu)

§ 4

Użytkownik ma obowiązek:

 • zapoznać się z Regulaminem ICIM,
 • natychmiast zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące zauważonych usterek, nieprawidłowości, łamania postanowień Regulaminu Opiekunowi ICIM.

§ 5

Użytkownik ma prawo:

 • korzystać z poprawnie funkcjonującego stanowiska roboczego,
 • chronić swoje wytwory intelektualne, pliki i foldery z danymi.

 

 § 6

Za wszelkie wyrządzone szkody, pełną odpowiedzialność ponosi ich sprawca, łącznie z kosztami naprawy lub wymiany sprzętu i oprogramowania.